top

 

ประวัติโรงเรียนเผยอิง

 

ผู้เริ่มก่อตั้ง พระอนุวัติราชนิยม () ร่วมด้วยนายกอฮุยเจียะ นายโค้วปิ้ดจี่นายเซียวเกียงลิ้ง นายตั้งเฮาะซังและพ่อค้าชาวจีน

การก่อสร้าง สร้างเมื่อ พ.ศ.2459 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2463 รวมเวลาก่อสร้าง4 ปี
เจ้าของและการดำเนินการสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

อักษรย่อ ผ.อ.  เผยอิง หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ

วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 24 พฤษภาคม 2463

ปรัชญาโรงเรียน  รักชาติ? เพียรศึกษา ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน ความเพียรพยายาม นำไปสู่ความสำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง พลังแห่งปัญญา ความคิด ความรู้และความสว่างไสว

สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปประภาคารหมายถึงแสงไฟบนประภาคาร สามารถให้แสงสว่างและนำทางไปสู่ความสำเร็จ

การดำเนินการ
     - เปิดสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2463 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า ป้วยเอง สอนภาษาจีนแต้จิ๋วเต็มวัน
     - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 ทางโรงเรียนเปลี่ยนระบบการสอนจากภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นภาษาจีนกลางจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     - วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเผยอิงเป็นการส่วนพระองค์
โปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะกรรมการ ครูนักเรียนและพ่อค้าชาวจีน เป็น
ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
มิลืมเลือนตลอดชั่วกาลนาน
     - วันที่ 16 ธันวาคมพ.ศ.2543 โรงเรียนเผยอิง ฉลองครบรอบ 80 ปี ณ หอประชุมสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
     - วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสร็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเผยอิง
เป็นการส่วนพระองค์ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนต่างซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณและนับเป็นเกียรติประวัติ
ของโรงเรียนเผยอิงเป็นอย่างยิ่ง
     - วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โรงเรียนเผยอิงได้รับพระราชทานรางวัล อาคารอนุรักษ์ดีเด่นและสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2545 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการประเมิน
และคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
     - วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินนำนักเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่5 จำนวน30 นาย เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเผยอิง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
     - วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสร็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเผยอิง 
นายอภิสิทธิ์?เวชชาชีวะ?นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มรว.สุขุมพันธ์
บริพัตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครู นักเรียน ศิษย์เก่าและนักธุรกิจ?ต่างเฝ้ารับเสด็จฯอย่างเนืองแน่น
     - วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคมพ.ศ.2553 โรงเรียนเผยอิงฉลองครบรอบ90 ปีณหอประชุมสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย.
การเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและวิชาภาษาต่างประเทศ
มี 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
วิชาภาษาจีนกลางนั้น ทางโรงเรียนใช้แบบเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
     - เริ่มสอนพู่กันจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และเรียนการใช้พจนานุกรมจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4
     - สอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
     - สอนคอมพิวเตอร์ภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
การเรียนการสอน มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสัมมาคารวะ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

โรงเรียนเผยอิงได้ก่อตั้งขึ้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา90 กว่าปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ศิษย์เก่าเผยอิงมีมากมายทั่วราชอาณาจักรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่างก็มีบทบาทหน้าที่อันสำคัญทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนใหญ่สามารถใช้ความรู้และ
สติปัญญาในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง? ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดและยอมรับกันทั่วไปในทุกวันนี้.

 

โรงเรียนเผยอิง Peiing Public School

 

??

?

?
?
??

?

??????????1920????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????1916???1920????????????????????????3200??????????????????300,000??

?

??

?

?

???????? ????

?

????

?????

??? ??????

?

?

??

? ?

???????????????????? ?????????

 

?

?

? ??

? ??

? ?

???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??? ?????????????????????????????????????????????????????????????

???? ??1927??????????????????????????????

??? ??2001???24???????????????????????????????????????????????

??? ??2002?6?7??????????????????????????????????????????

??? ??2002?7?16????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??? ??2009???26???????????????????????

??? ??2011?10????????????????????????

??? [??????????]???

?

?

?

?

?

?

?

????

???? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?

??

??

?

?

???????????????????????????????

 

 

 


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom