top

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557

ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งทางโรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป รวมทั้งเพื่อให้ครู นักเรียนและท่านผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคล


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom