top

ประกาศรับสมัครนักเรียน

 

โรงเรียนเผยอิง ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ตั้งแต่ในระดับชั้น เตรียมอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา โดยมีระเบียบการรับสมัครดังนี้

 

เตรียมอนุบาล

 

 

การสมัคร - รับเด็กเล็กชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ 2 ปี 5 เดือน - 3 ปี

- ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครด้วยตัวเอง

หลักฐานการสมัคร - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก . บิดา . มารดา

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

การเรียนการสอน - เตรียมความพร้อมให้เด็กเล็ก

- สอนตามหลักสูตรปฐมวัย

- สอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

 

อนุบาล 1 - 2

 

 

 

การสมัคร - รับเด็กเล็กชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ 3 - 4 ปี

- ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครด้วยตัวเอง

หลักฐานการสมัคร - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก . บิดา . มารดา

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

การเรียนการสอน - สอนตามหลักสูตรปฐมวัย

- สอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

 

อนุบาล 3

 

 

การสมัคร - รับเด็กนักเรียนชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ 5 - 6 ปี

- ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครด้วยตัวเอง

หลักฐานการสมัคร - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก . บิดา . มารดา

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

การเรียนการสอน - สอนตามหลักสูตรปฐมวัย

- สอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

 

การสมัคร - รับเด็กนักเรียนชาย หญิง อายุ ตั้งแต่ 6 - 12 ปี

- ผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนมาสมัครด้วยตัวเอง

หลักฐานการสมัคร - สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)

- สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก . บิดา . มารดา

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป

การเรียนการสอน - สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรโรงเรียน

- สอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

- เรียนคอมพิวเตอร์ไทย อังกฤษ จีนกลาง

 

โดยทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนระดับเตรียมอนุบาลและระดับอนุบาลตลอดปีการศึกษา และในระดับประถมเปิดรับสมัครในทุกภาคการศึกษา ท่านผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลายของท่านเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- 222-1440 , 02-622-8266 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom