top

กิจกรรมวันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556

? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ?ประมวลภาพกิจกรรมวันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2557 กิจกรรมดักล่าวนั้น จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนและคุณครูตลอดจนบุคลกรของโรงเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ?และเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom