top

กิจกรรมวันไหว้ครู 19 มิถุนายน 2557

? ? ? ? ? ? ? ? ?ภาพกิจกรรมในวันไหว้ครู ประจำปีการศีกษา 2557 ซึ่งทางโรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูนี้ขึ้นทุกปีทั้งในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ?และในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557?


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom