top

กิจกรรมวันกีฬาสี ปีการศึกษา 2555

ประมวลภาพกิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี

รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัยซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom