top

วันลอยกระทง ประจำปี 2555

โรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

อันงดงามของชาวไทย ในกิจกรรมวันงานมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ พร้อมด้วยการประกวดกระทงประจำชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

????????????????????????????????????????????????????????????????????


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom