top

กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเผยอิงได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 ในงานดังกล่าวมีทั้งการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะของแต่ละชาติในอาเซียน?ซุ้มความรู้จาก

ประเทศต่างๆ? รวมทั้งการถ่ายทำงานโรงเรียนต้นแบบสู่อาเซียน จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555

???????????????????????????????????????????????????


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom