top

รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงินจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

 

วันที่ 9-10 ก.พ. เป็นวันการศึกษาเอกชนครบรอบ 100 ปี ผู้อำนวยการนงลักษณ์ เดชดำเกิงชัย ไปรับเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญเงินให้โรงเรียนเผยอิง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

 

 

 


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom