top

มอบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเผยอิง ได้เข้ามอบเงินจำนวนสี่หมื่นบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ผ่านทาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom