top

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเผยอิง ได้ร่วมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom