top

นักเรียน ป.4-6 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ วัดเบญจมบพิตรฯ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

โครงการส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom