top

กิจกรรมการแข่งขัน การอ่าน และการฟังภาษาไทย

กิจกรรมการแข่งขัน การอ่าน และการฟังภาษาไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล ได้เข้ารับรางวัลกับท่านผู้อำนวยกสนโรงเรียนเผยอิง


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom