top

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

พระอนุวัติราชนิยม (แต้ตี้ย้ง) ร่วมด้วยนายกอฮุยเจียะ นายโค้วปิ้ดจี่ นายเซียวเกียงลิ้งนายตั้งเฮาะซังและพ่อค้าชาวจีน.

ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2463 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปีค่าก่อสร้าง 300,000 ( สามแสนบาท )


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom