top

ปรัชญา คติพจน์ และคำขวัญของโรงเรียน

 

 

1. ปรัชญาของโรงเรียน : รักชาติ เพียรศึกษา ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
2. ( อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของบรรพชน )
3. ( ยึดมั่นในความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน )
4. ( ส่งเสริมพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรับใช้สังคม )
5. คติพจน์ของโรงเรียน : ความเพียรพยายาม นำไปสู่ความสำเร็จ
6. คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 


bottom
top
Contribute!
Books!
Shop!

bottom